پیچک ( فرخ تمیمی)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- در آسمانْ گُدار پندار روز ِ من(فرخ تمیمی)
- مرغابیان سرسبز(فرخ تمیمی)
- بن بست کوچه های دستم(فرخ تمیمی)
- خوشگوترین پرنده ی جنگل(فرخ تمیمی)
- از اندرون خسته ی من چیزی(فرخ تمیمی)
- آدینه ی شکفته ی سیمابی(فرخ تمیمی)
- دشت بزرگ ارژن امشب(فرخ تمیمی)
- مرد از کنار کلبه گذر کرد(فرخ تمیمی)
- شکفته باغ اناران به سایه روشن ِ صبح(فرخ تمیمی)
- چنان که باز بجوید(فرخ تمیمی)
- نو می شود پیمان چو کهن می شود زمان(فرخ تمیمی)
- در ما نگاه کن، تا(فرخ تمیمی)
- از باد سوی پنجره آید به گوش من(فرخ تمیمی)
- گل سرخ اناران و حصار باد( فرخ تمیمی)
- از آفتاب هر شبه بیدار می شوم(فرخ تمیمی)
- هاله ی اندوه گنگی در نگاه سرد «شیرین» است( فرخ تمیمی)
- منشور باد در دره های خلوت منجیل(فرخ تمیمی)
- اما در روزگار ما (فرخ تمیمی)
- با دست ها اشارت باد است و بید ها(فرخ تمیمی)
- بازیگران ، بازی را چندان به جد نگرفتند(فرخ تمیمی)
- نفخه ای اگر بدمد در شیپوری سخت رسا(فرخ تمیمی)
- نفخه ای اگر بدمد در شیپوری سخت رسا(فرخ تمیمی)
- دو بدر ماه درخشید(فرخ تمیمی)
- تو را می خوانم(فرخ تمیمی)
- دیر آمدی اگر در شعرم(فرخ تمیمی)
- وقتی که لاک پشت(فرخ تمیمی)
- به سر انگشت تو می اندیشم ، وقتی(فرخ تمیمی)
- او ، هر چه بود با عطش خویش(فرخ تمیمی)
- تو از شکوه خیمه لیلا می آیی( فرخ تمیمی)
- در استخوان جمجمه ی دوست(فرخ تمیمی)
- من از ژرفنای نیلی اندوه(فرخ تمیمی)
- آنجا که فرش مخمل خونین(فرخ تمیمی)
- محو این شبگونه ، خواهم بود(فرخ تمیمی)
- و تو که بی گواه قلم همسر منی(فرخ تمیمی)
- هرگز ، پروا ندارم اینکه بگویم :(فرخ تمیمی)
- تا بادها با پرده های ساکن باد آس روستا( فرخ تمیمی)
- هنگام آن رسیده که تقویم باد سرد(فرخ تمیمی)
- زندانی جوان از مانده های جیره ی نانش(فرخ تمیمی)
- پیوند ها، آرامش نباتی خود را(فرخ تمیمی)
- من ، جوهر کبود نفرت را(فرخ تمیمی)
- دنگ دنگ خرگوش تیر خورده ، از لای تاک ها(فرخ تمیمی)
- بر کاغذ بلند خیابان(فرخ تمیمی)
- ای دست ای مخمل نسیم(فرخ تمیمی)
- شیر یا خط ؟(فرخ تمیمی)
- بیدار مانده در نفس آبی پگاه(فرخ تمیمی)
- کبود گرد شب ، از آسمان فرو می ریخت(فرخ تمیمی)
- در بیگزند این شب آرام(فرخ تمیمی)
- یک لحظه چون گیاه رؤیا ، رویید( فرخ تمیمی)
- از همه سبزی که در من زیست (فرخ تمیمی)
- درفضای نیمروز شهر ،(فرخ تمیمی)
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد